«Εὐλογητός Κύριος, ὅς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θήραν τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν. Ἡ ψυχή ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων· ἡ παγίς συνετρίβη, καί ἡμεῖς ἐρρύσθημεν. Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τόν οὐρανόν καί τήν γῆν.» (Ψαλμ.123,6-8).
Κατόπιν τῆς πρωτοφανοῦς καί ἀποτρόπαιας ἐγκληματικῆς πράξης, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τήν Τετάρτη 23 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα κατά τήν Συνεδρίαση τοῦ Βθμιου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου στήν Ἱερά Σύνοδο εἰς βάρος μου καί τῶν λοιπῶν Μητροπολιτῶν - Μελῶν αὐτοῦ, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι εἶμαι πολύ καλά στήν ὑγεία μου μέ ἐλαφρά ἐγκαύματα στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ προσώπου μου, τά ὁποία εἶναι ἰάσιμα καί δέν ἔχει ἐπέλθει πρόβλημα στήν ὅρασή μου.
Εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν ψυχή μου, ἰδιαίτερα τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρθηκε ἄμεσα γιά ὅλους ἐμᾶς καί μᾶς ἐπισκέφθηκε προσωπικά στή δοκιμασία μας.
Στή συνέχεια, τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, τίς εὐχές τοῦ Ὁποίου γιά ταχεῖα ἀνάρρωση μᾶς μετέφερε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, καθώς καί τῆς Ἐξοχοτάτης Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅπως καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας.
Εὐχαριστῶ γιά τίς ἐπισκέψεις καί τό ἐνδιαφέρον τῶν Ὑπουργῶν Ὑγείας κ. Κικίλια, Παιδείας κ. Κεραμέως καί τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Μακρῆ στά Νοσοκομεία.
Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ τήν Ὀφθαλμολογική Κλινική, Ἰατρούς καί Νοσηλευτές τοῦ Λαϊκοῦ Νοσοκομείου γιά τήν πρώτη, ἰδιαίτερη καί ἄκρως συγκινητική ἀνθρώπινη φροντίδα τους, πού ἀπέτρεψε τά χειρότερα γιά ὅλους μας, καθώς καί τούς Ἰατρούς καί Νοσηλευτές τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθήνας - Γ. Γεννηματᾶς, γιά τήν μετέπειτα φροντίδα τους.
Ἐπίσης, εὐχαριστῶ γιά τήν προσευχητική ἐνίσχυση καί συμπαράσταση τῶν Ἀδελφῶν μου Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καί τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μου καί ἄλλων περιοχῶν, τούς Δημάρχους καί τά Δημοτικά Συμβούλια τῆς Ἐπαρχίας μου γιά τήν ἔκδοση ἐκ μέρους τους Ψηφισμάτων συμπαράστασης πρός τό πρόσωπό μου, τίς Ἀρχές καί τούς Φορεῖς καθώς καί τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν μας γιά τήν ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης καί τίς εὐχές τους γιά ἀνάρρωση.
Δοξάζω τόν Ἅγιο Θεό, τόν ἅγιο Ἐφραίμ τόν θαυματουργό γιά τήν προστασία Τους καί τήν ἀποφυγή τραγικότερων καταστάσεων. Ἡ κακία τοῦ μισόκαλου Διαβόλου ἐνήργησε μέσα ἀπό ἐγκληματική ἐνέργεια ἀπεγνωσμένου «ἐκπεσόντος ἀγγέλου». Δόξᾳ τῷ Θεῷ, ὁ Παντοδύναμος Κύριος μᾶς περιέσωσε ὅλους, Ἀρχιερεῖς, Κληρικούς καί λαϊκούς ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν δράστη, ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τοῦ πειρασμοῦ, πού τόν ἔβαλε νά κάνει.
Εὔχομαι καί προσεύχομαι αὐτό τό πρωτόγνωρο, γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα, γεγονός νά εἶναι τό τελευταῖο καί νά μήν ξανασυμβεῖ.
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

770